قفل کن قالب

2,590,000 4,380,000 

فنر قالب

397,000 9,676,000 

سوپاپ باد

311,000 990,000 

سنبه سر استوانه

140,000 27,381,000 

سمبه پران

77,000 34,052,000 

پین ثابت رزوه دار

200,000 1,650,000 

پین ثابت

56,000 901,000 

بوش اسپرو گل 35

1,700,000 6,500,000 

بوش اسپرو گل 30

1,200,000 7,700,000